Ekonomi

Doğal gazın LNG olarak pazarlanması önerisi

AK Partili milletvekillerinin imzaladığı önergeyle Maden Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komitesi (UMREK) koduna göre raporlama yükümlülüğü yalnızca “IV. Grup” maden işletme ruhsatlarında devam edecek. Böylece diğer madencilik kümeleri için bu zorunluluk ve mevcut ihmal yaptırımı kaldırılıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, bulduğu madenleri UMREK uyarınca rapor hazırlama zorunluluğu olmaksızın, Kanun kararları doğrultusunda arama ruhsatı alarak, MTA tarafından hazırlanan raporlarla bulma hakkını kazanacak. Kod.

Kıyı Kanununda yapılan değişikliğe göre, Kanun kapsamındaki kıyı ve kıyı şeritleri ile içme suyu sağlayan rezervuarlar ve sulak alanlar hariç denizler, baraj gölleri, yapay göller ve adi göller, Bakanlık tarafından yenilenebilir enerji kaynağı alanları olarak ilan edilmiştir. Güç ve Geleneksel Kaynaklar. Belirlenen alanlarda imar planı olmaksızın yenilenebilir enerji üretim tesisleri kurulabilmektedir.

İçme suyu temini yapılan rezervuarlar ve sulak alanlar ile kanun kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere baraj gölleri, yapay göller ve doğal göller, ortak lisans veya hidrolik kaynaklara dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca imar planı yapılmadan. Güç kaynağına dayalı çok kaynaklı üretim tesisi kurmak mümkün olacak.

Ayrıca söz konusu alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Devlet Genel Müdürlüğü tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilecek. Genel Müdürlüğün izni ile Su İşleri veya sulama birlikleri.

Doğal gazın sıvılaştırılması için tarif eklendi

Doğal Gaz Piyasası Kanununa “doğal gazın sıvılaştırılması” tanımının eklenmesiyle hem yurt içinde üretilen doğal gazın hem de yurt içinde farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılabilmesi ve LNG olarak pazarlanabilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefi çerçevesinde dünya piyasalarına açılmak.

Yüzer LNG tesislerinin işletimi ve yer değişikliği kapsamında sağlanacak istisnalar, Enerji Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından bu yönetmelik uyarınca yayımlanan usul ve belgelere göre belirlenecek ve Doğal Kaynaklar.

Mevcut depolama tesisleri, mevcut tesislerdeki kapasite artışları veya yeni tesisler, Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Komite kararı ile sisteme erişime ilişkin yönetmelik kararlarından belirli bir süre için muaf tutulabilir. kullanım oranları ve/veya rekabet koşulları dikkate alınarak. Depolama şirketleri, verecekleri hizmetlerin birim fiyatlarını ve tesis kapasitelerini yayınlamak zorunda kalacak.

Yurt içinde üretilen ve/veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi veya yurt içinde tekrar satılması amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin Kuruldan lisans alması gerekir.

Doğal gaz sıvılaştırma lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin teknik ve ekonomik güce sahip olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymaları aranacak. Sıvılaştırma tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetler depolama faaliyeti sayılmayacaktır. Sıvılaştırma tesisi işletmecileri, faaliyet gösterdikleri tesislerin ilgili standartlara ve teknik kriterlere uygun olarak inşa edilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olacak. Sıvılaştırma tesislerinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.

YEKA yarışmaları bakanlıkça belirlenecek

Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle Yenilenebilir Güç Kaynak Alanı (YEKA) yarışlarının kural ve esasları, ilgili yarışma şartnamesinde Enerji ve Adi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda ortaya çıkan fiyat ve/veya maliyet, yarışma şartnamesinde belirlenen süre içerisinde YEK Destek Mekanizması kapsamında değerlendirilecektir.

10 yıllık süresini dolduran lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler, talep etmeleri halinde lisans ücretini ve lisans süresi içerisinde elektrik piyasasında saatlik piyasa takas bedelini, yeni tarifeden fazla olması halinde ise ödeyebilmektedir. Tesis türüne göre uygulanan RES Destek Mekanizması fiyatı, aradaki fiyat farkı RES Destek Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenecektir. Lisanslı üretim faaliyetlerinde bulunabilecektir.

Bu kapsamdaki başvurularda uygulanacak lisans ücreti, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetlerine geçişe ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından ayrıca belirlenecek.

Lisanssız üretime devam edecek üretim tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi fazlası için uygulanacak fiyat, elektrik piyasasında piyasa takas fiyatını geçmeyecek şekilde, uygulama şekli ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Destek bedeli 15 milyon lirayı geçmeyecek

Enerji Verimliliği Kanunu’na “başvuru sahibi”, “spesifik enerji tüketimi” ve “karbon yoğunluğu” tanımları eklendi.

Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, güç ve/veya karbon yoğunluğunun veya spesifik güç tüketiminin azaltılmasına ilişkin uygulamalara ilişkin uygulama ve esaslar belirlenir. Buna göre, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan projelere, 15 milyon lirayı aşmamak kaydıyla maliyetinin en fazla yüzde 30’u oranında Bakanlıkça destek verilecek. Bu kapsamdaki fonlar hibe veya faiz takviyesi şeklinde verilecektir. Esas ücret, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıl için açıklanan yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Enerji ve/veya karbon yoğunluğunu veya spesifik elektrik tüketimini Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde azaltan başvuru sahiplerine, kriterlerde belirlenen yıl için elektrik maliyetinin yüzde 30’una kadar destek ödemesi yapılacak. finansman imkanları 10 milyon lirayı geçmeyecek. Dayanak fiyat, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıl için açıklanan değerleme oranında artırılacaktır.

Güç ve/veya karbon yoğunluğunu veya spesifik güç tüketimini azaltan enerji verimliliği projelerinin ve başvuru sahiplerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenecektir. Bakanlığın enerji verimliliği desteklerine ilişkin iş ve süreçlerinde mevzuatla belirlenen kararlara aykırı davranması, içeriği itibarıyla sahte veya aldatıcı belgeler hazırlaması veya kullanması, yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi veya usulsüzlük tespit etmesi halinde, Bakanlığa ödenen destekler; başvuru ve/veya proje sahiplerine ödeme tarihinden itibaren iade edilecektir. Belirlenen oranda hesaplanarak faiziyle birlikte bir ay içerisinde ödenecektir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, öncelikle enerji verimliliğinin artırılmasına, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme projelerine destek verecek. Bu projelerin yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlığın görüşü alınacaktır.

Kamu kaynaklarından tasarruf edilerek yatırımların artırılması amaçlanıyor

Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle, olağanüstü hal kararı verilen veya genel hayatı etkileyen afet bölgesi olarak değerlendirilen yerlerde, Kurul kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kesintili elektrik enerjisi talepleri karşılanabilecek. Kesintisiz elektrik hizmeti sağlamak amacıyla.

Elektrik dağıtım tesislerinin irtifak alanı ve/veya iletim sınırları, minimum yaklaşma mesafesi, iletkenin salınımları arasındaki mesafe ve direkler arası mesafe dikkate alınarak ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir. Bu sayede fahiş kamulaştırma maliyetlerinin oluşmasının önlenmesi ve kamu kaynaklarından tasarruf edilerek yatırımların artırılması amaçlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynağı yarışmaları sonucunda imzalanan sözleşmeler nedeniyle hak kazananlar hariç olmak üzere, mevcut üretim lisanslarını, ortak lisanslarını ve lisans başvurularını, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erdirmek veya tadil etmek isteyen tüzel kişiler, Yetkisi azaltılanlar 2 ay içinde Kuruma başvurabilirler ve başvuruları sonlandırılır veya değiştirilir. Kuruma verdikleri teminatların bir kısmı/tamamı iade edilecektir.

Söz konusu yarışlar sonucunda imzalanan sözleşmeleri iptal etmek isteyen tüzel kişilerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlığa başvurmaları halinde tüm hak ve yükümlülükleri sona erecek, başvuruları sona erecek ve verdikleri teminatlar sona erecektir. Bakanlığa ve Kuruma iade edilir.

Nükleer Düzenleme Kanununda yapılan değişiklikle, nükleer unsuru taşıyan kişinin talebi, nükleer tesis işletmecisinin rızası ve Nükleer Düzenleme Kurumunun onay kararı üzerine taşıyıcının sorumlu tutulması mümkün hale geldi. Buna göre işletmeci, Kurumun onayı alınmak şartıyla nükleer unsurların taşınmasına ilişkin sigorta veya garanti verme yükümlülüğünü taşıyıcıya devredebilecek. Sorumluluğu devralan taşıyıcı, düzenleme kapsamında işletmeci olarak sorumlu olacak.

haber-altintas.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort